Burgers van Vught kunnen een kapvergunning aanvragen bij de gemeente Vught voor het kappen van één of meer bomen in hun tuin. Wanneer je staat ingeschreven bij de kapwachter en het gaat om een boom bij jou in de buurt ontvang je een email met daarin de aanvraag en het adres van de aanvrager. Dit biedt je de mogelijkheid om met de aanvrager in overleg te treden.

Overleg voeren

Bespreek de aanvraag met de aanvrager om te kijken of er alternatieve oplossingen mogelijk zijn. Wanneer het overleg ertoe leidt dat de boom behouden kan blijven, vraag de aanvrager dan om de aanvraag bij de gemeente in te trekken. Dit kan op dezelfde manier als waarop de aanvraag voor de kapvergunning is ingediend.

Toelichting:
Je bent waarschijnlijk niet de enige belanghebbende bij de kapaanvraag, probeer daarom altijd om andere belanghebbenden erbij te betrekken en voer gezamenlijk het overleg met de aanvrager. Bespreek samen met de aanvrager of er alternatieven zijn om de boom te behouden. Als de aanvrager de boom wil kappen vanwege te weinig zon in de tuin, kan bijvoorbeeld gekeken worden of een snoeibeurt ook voor voldoende zonlicht zorgt.

Leidt het overleg niet tot intrekking van de aanvraag en verstrekt de gemeente de kapvergunning, dan ontvang je ook een email met informatie over dat besluit.

Tegen een besluit van de gemeente tot toewijzing van een kapvergunning, kan je eerst bezwaar maken en daarna in beroep gaan. Bezwaar maken doe je om een besluit tot verlening van een vergunning aan te vechten. Als het bezwaar wordt afgewezen blijft het besluit in stand, in dat geval kan je beroep instellen bij de Rechtbank.

Bezwaar maken

Om bezwaar te kunnen maken moet je belanghebbende zijn, dit ben je als je binnen een straal van circa 100 meter van de boom woont. Bezwaar maken doe je met een schriftelijk bezwaarschrift. Het College van B&W zal naar aanleiding van het bezwaar opnieuw naar het besluit kijken en het besluit met in achtneming van het bezwaar heroverwegen.

Een bezwaarschrift kan binnen een termijn van 6 weken nadat het besluit is bekend gemaakt, worden ingediend door belanghebbenden. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
- De naam en het adres van de indiener;
- De dagtekening;
- Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- De gronden van het bezwaar.
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij:
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s- Hertogenbosch

Toelichting:
Je moet zelf de gegevens over het besluit invullen. Geef zo concreet mogelijk op waar en wanneer dat besluit werd genomen en geef vervolgens de reden(en) van jouw bezwaar. Je kan alle inhoudelijke bezwaren naar voren brengen. Wees zo concreet en volledig mogelijk. Onderbouw het bezwaar met feiten en maak waar mogelijk gebruik van foto’s, schetsen en tekeningen. Als je een bezwaar per post verstuurt doe dit dan aangetekend; breng je de brief zelf naar het gemeentehuis, vraag dan om een ontvangstbevestiging.

Als je een bezwaar per post verstuurt doe dit dan aangetekend; breng je de brief zelf naar het gemeentehuis, vraag dan om een ontvangstbevestiging.

Probeer andere belanghebbenden te betrekken bij het bezwaar, dat vergroot het draagvlak en biedt de mogelijkheid om eventuele kosten te delen. Bij een bezwaarschrift vraag je om een nieuwe inhoudelijke beoordeling, je hoeft geen juridische bezwaren op te werpen. Maak duidelijk dat je belanghebbende bent omdat je binnen een straal van circa 100 meter van de betreffende bo(o)m(en) woont. Verzoek om te worden gehoord.

Je moet goed opletten wat de termijn is waarop de bomen gekapt mogen worden. Mogen de bomen direct bij het afgeven van de kapvergunning gekapt worden, dan zal je een voorlopige voorziening moeten aanvragen bij de rechtbank.

Voorbeeldbrief bezwaarschrift
Dit is een voorbeeldbrief die je kan aanpassen aan jouw situatie. Je bent uiteraard zelf verantwoordelijk voor de brief.
Voorbeeld_bezwaarschrift.pdf

Beroep instellen

Als het bezwaar wordt afgewezen blijft het besluit in stand. In dat geval kan je beroep instellen. Je gaat in beroep door het indienen van een beroepschrift bij de bevoegde rechtbank. Als de rechter het eens is met het beroep dan kan het besluit (gedeeltelijk) worden vernietigd en kan aan het College van B&W worden verplicht om opnieuw een besluit te nemen.

Een beroepschrift kan binnen een termijn van 6 weken nadat het besluit met betrekking tot het bezwaar is bekend gemaakt worden ingediend. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
- De naam en het adres van de indiener;
- De dagtekening;
- Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- De gronden van het beroep.
Een beroepschrift kunt u richten kunt u richten aan de Rechtbank Oost-Brabant Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Het beroepsschrift schort de werking van het niet. Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij:
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch

Toelichting:
De rechtbank controleert of het beroepschrift alle benodigde informatie bevat. Zo moet er in staan waarom je het niet eens bent met het besluit van het bestuursorgaan. Ook moet de brief een datum en een handtekening bevatten (beroepschriften die via loket.rechtspraak.nl zijn ingediend worden door het gebruik van DigiD elektronisch ondertekend). Als er iets ontbreekt, zal de rechtbank u vragen de informatie aan te vullen. Je krijgt daarvoor vier weken de tijd.

Het instellen van beroep kost geld. Dat heet griffierecht. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het soort zaak. Over het griffierecht krijg je afzonderlijk een brief en je hebt dan vier weken de tijd om te betalen. Als de rechtbank je in het gelijk stelt, krijg je het griffierecht terug van het bestuursorgaan.

Let op de termijnen! Stuur je het beroepschrift of de ontbrekende informatie niet op tijd naar de rechtbank, of betaal je het griffierecht niet of te laat, dan zal de rechtbank jouw zaak niet inhoudelijk behandelen. De rechtbank hanteert voor deze en andere stappen in de procedure vaste (wettelijke) termijnen. Meer informatie hierover vind je in de landelijke procesregeling bestuursrecht op www.rechtspraak.nl/Procedures/Landelijke- regelingen/Sectorbestuursrecht.

De rechter doet op enig moment uitspraak. Geeft de rechter je ongelijk, dan zal hij het beroep ongegrond verklaren. Geeft hij je gelijk, dan verklaart hij jouw beroep gegrond. In dat geval kan de rechter het besluit van de gemeente vernietigen. Ook kan de rechter zelf een voorziening treffen die in de plaats komt van het vernietigde besluit. De rechter kan de gemeente ook verplichten een nieuw besluit te nemen. Dit betekent dat de gemeente jouw bezwaarschrift opnieuw zal moeten beoordelen en daarbij moet letten op de uitspraak van de rechtbank.

Voorbeeldbrief bezwaarschrift
Dit is een voorbeeldbrief die je kan aanpassen aan jouw situatie. Je bent uiteraard zelf verantwoordelijk voor de brief.
Voorbeeld_beroepsschrift.pdf